Danh mục: Ý kiến chuyên gia

Các bài viết nghiên cứu, ý kiến của các chuyên gia liên quan đến lĩnh vực công chứng, dành cho các đồng nghiệp cùng tham khảo.

Những bất cập của pháp luật Việt Nam về chuyển nhượng văn phòng công chứng

Chuyển nhượng văn phòng công chứng lần đầu tiên được quy định tại Luật Công chứng số: 53/2014/QH13 (Luật công chứng năm 2014). Tuy nhiên, quy định này không phát sinh hiệu lực trên thực tiễn. Trong bài viết này, chúng tôi phân tích và luận giải sự bất cập của quy định chuyển nhượng văn phòng công chứng trong mối tương quan với quy định thay đổi công chứng viên hợp danh tại văn phòng công chứng. Continue reading

Đăng ký thế chấp tài sản hình thành trong tương lai – những vấn đề cần hoàn thiện

Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản, Luật Đất đai và Bộ luật Dân sự hiện hành còn có những quy định chưa thống nhất về bất động sản hình thành trong tương lai; điều này đã khiến cho hoạt động thực hiện và áp dụng pháp luật gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là hoạt động đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai. Continue reading

Xác định tài sản thế chấp theo tinh thần Bộ luật Dân sự năm 2015

Xác định tài sản dùng để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ là vấn đề được đặt ra trong tất cả các giao dịch bảo đảm. Tuy nhiên, ý nghĩa của vấn đề chỉ đặc biệt nổi rõ trong trường hợp bảo đảm bằng biện pháp thế chấp tài sản. Giải quyết vấn đề xác định tài sản thế chấp có tác dụng tạo thuận lợi cho chủ nợ có bảo đảm trong việc theo dõi tình hình tài sản trong thời gian thế chấp, cũng như trong việc xử lý tài sản thế chấp để thu hồi nợ trong trường hợp cần thiết và được luật cho phép. Continue reading

Những quy định mới về thừa kế trong Bộ luật Dân sự năm 2015

Chế định về quyền thừa kế trong Bộ luật Dân sự (BLDS) năm 2015, được sửa đổi, bổ sung những điểm lớn, cơ bản để phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế – xã hội ở Việt Nam trong thời kỳ phát triển nền kinh tế thị trường. Bên cạnh những quy định được sửa đổi, bổ sung thì cũng có những quy định trong BLDS năm 2005 về di chúc chung của vợ chồng không còn được quy định trong BLDS năm 2015. Continue reading

Copyright © 2024 Công chứng viên Đào Duy An

Theme by Anders NorenUp ↑