Chuyển nhượng văn phòng công chứng lần đầu tiên được quy định tại Luật Công chứng số: 53/2014/QH13 (Luật công chứng năm 2014). Tuy nhiên, quy định này không phát sinh hiệu lực trên thực tiễn. Trong bài viết này, chúng tôi phân tích và luận giải sự bất cập của quy định chuyển nhượng văn phòng công chứng trong mối tương quan với quy định thay đổi công chứng viên hợp danh tại văn phòng công chứng. Continue reading