Tiro đã phát minh ra một hệ thống tốc ký mà ông gọi là “notae” để ghi chép lại các bài phát biểu của nhà hùng biện nổi tiếng Cicero. Hệ thống tốc ký này là tập hợp các ký tự viết tắt mà sau đó người tốc ký có thể phiên âm lại vào các bản ghi nhớ chính thức. Continue reading