Sau nhiều năm chuyển sang nền kinh tế thị trường thì việc đào tạo dường như vẫn rất mơ hồ và chưa sẵn sàng đáp ứng cho thị trường, nó thể hiện luôn ở kết quả đầu ra bằng sự ngơ ngác của nhiều tân cử nhân luật trước các câu hỏi của nhà tuyển dụng. Continue reading