Trong bài viết này chúng tôi phân tích một số vấn đề cơ bản và chỉ ra những hạn chế của pháp luật liên quan tới chấm dứt hoạt động đối với VPCC, qua đó đề xuất kiến nghị sửa đổi cho phù hợp với yêu cầu của thực tiễn. Continue reading