Mọi người thường nghĩ rằng tôi có quyền thì tôi … ủy…

Vậy có thể ủy quyền sử dụng được không? Continue reading