Điều rất khó hiểu là hiện nay pháp luật Việt Nam đang thừa nhận một hệ thống thứ hai, tồn tại song song với hoạt động công chứng theo Luật Công chứng, đó là hoạt động chứng thực của ủy ban nhân dân cấp xã, phường theo quy định của Nghị định 23/2015/NĐ-CP. Continue reading