Rất nhiều người nghĩ rằng việc tặng cho, thừa kế tài sản của các thành viên trong gia đình thì không phải nộp thuế. Đây chỉ là một nửa sự thật …
Vậy sự thật là như thế nào? Continue reading