Mẫu 2c nên bỏ – thay vào đó thì Cơ quan đại diện ngoại giao nên sử dụng chung các lời chứng theo mẫu của các TCHNCC và có ghi chú hướng dẫn cơ quan đại diện ngoại giao cách thức ghi lời chứng cho phù hợp. Continue reading