Thẻ: tài sản hình thành trong tương lai

Đăng ký thế chấp tài sản hình thành trong tương lai – những vấn đề cần hoàn thiện

Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản, Luật Đất đai và Bộ luật Dân sự hiện hành còn có những quy định chưa thống nhất về bất động sản hình thành trong tương lai; điều này đã khiến cho hoạt động thực hiện và áp dụng pháp luật gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là hoạt động đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai. Continue reading

Hạn chế rủi ro phát sinh từ tài sản thế chấp

Có 3 vấn đề thuộc về tài sản thế chấp ảnh hưởng trực tiếp đến giao dịch thế chấp đó là: (i) Tình trạng của tài sản (bao gồm tình trạng pháp lý và tình trạng địa, vật lý), (ii) việc định giá tài sản và (iii) sự biến động của tài sản. Đây là những vấn đề cần được xem xét kỹ khi xác lập giao dịch TCBĐS. Continue reading

Quyền tài sản phát sinh từ hợp đồng mua bán nhà hay nhà ở hình thành trong tương lai?

Khoản 8, Điều 81, Nghị định 99/2015 quy định: “Kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành, việc thế chấp dự án đầu tư xây dựng nhà ở, nhà ở hình thành trong tương lai, thế chấp quyền tài sản phát sinh từ hợp đồng mua bán, thuê mua nhà ở, hợp đồng chuyển nhượng dự án và các quyền tài sản khác liên quan đến nhà ở, dự án đầu tư xây dựng nhà ở thuộc diện được thế chấp theo quy định của pháp luật phải thực hiện theo quy định của Luật Nhà ở và Nghị định này; các trường hợp thế chấp dự án đầu tư xây dựng nhà ở, nhà ở hình thành trong tương lai và các quyền tài sản liên quan đến nhà ở, dự án đầu tư xây dựng nhà ở quy định tại Khoản này không đúng với quy định của Luật Nhà ở và Nghị định này thì không có giá trị pháp lý và không được pháp luật công nhận. Continue reading

Copyright © 2023 Công chứng viên Đào Duy An

Theme by Anders NorenUp ↑