Hoạt động hướng dẫn nghiệp vụ của Sở Tư pháp là không đúng với chức năng nhiệm vụ của cơ quan này. Thậm chí việc làm rõ luật nội dung thuộc phạm vi của việc giải thích luật và các cơ quan giải thích luật chứ không phải của Sở Tư pháp. Continue reading