Không phải tất cả các hành vi pháp lý đơn phương đều là giao dịch dân sự, nó chỉ có thể là giao dịch dân sự khi nó làm phát sinh, thay đổi, chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự. Continue reading