“Lập di chúc chung vợ chồng là quyền của người ta”, “Việc cần sửa thì không lo sửa. Chuyện đang tốt thì kiếm cách làm hư” và “Đúng là hỗn độn rắc rối và đủ chuyện trên trời, dưới đất và đáy biển cũng từ con người mà ra…?”

Continue reading