Thẻ: Cơ sở dữ liệu công chứng

Cơ sở dữ liệu công chứng – Thực tiễn và giải pháp

Trước tiên, có thể khẳng định rằng, cơ sở pháp lý liên quan đến cơ sở dữ liệu công chứng hiện tại đang ở mức độ định hướng chứ chưa cụ thể. Ngoài điều 62 Luật Công chứng thì chưa có thêm những quy định ở mức cụ thể hơn. Tuy vậy, quy định tại Điều 62 Luật Công chứng cũng đang bộc lộ một số nhược điểm nhất định. Continue reading

Copyright © 2023 Công chứng viên Đào Duy An

Theme by Anders NorenUp ↑